Zakład Cmentarzy Komunalnych

Statut

STATUT

ZAKŁADU CMENTARZY KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną Gminy Olsztyn i działa na podstawie uchwały Nr XII /125/95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego pod nazwą: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie zmienionej uchwałą Nr XLVII/562/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i uchwałą Nr LX6/976/02 z dnia 28 sierpnia 2002 roku oraz niniejszego statutu.

Przy wykonywaniu zadań Zakład Cmentarzy Komunalnych stosuje przepisy prawa, w szczególności niżej wymienione:

 1. ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.( Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120 poz. 1268 ),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1370 ),
 3. ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ),
 4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną ( Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 ).

§2

 1. Zakład Cmentarzy Komunalnych jest zakładem budżetowym miasta Olsztyn.
 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba zakładu mieści się w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9B.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym.
 5. Mienie znajdujące się w trwałym zarządzie Zakładu stanowią: (Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej w Olsztynie,  Cmentarz Komunalny k/Dywit,  Dom Przedpogrzebowy Nr 1 przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie,  Dom Przedpogrzebowy Nr 2 przy ul. Mariańskiej 4 w Olsztynie.
 6. Zakład posiada w administrowaniu n/w cmentarze zamknięte: (Cmentarz Św. Józefa, Cmentarz Św. Jakuba, Cmentarz przy ul. Sielskiej, Cmentarz wojenny z I i II Wojny Światowej przy ul. Szarych Szeregów, Cmentarz wojenny przy ul. Baczewskiego.)

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania Zakładu

§3

Przedmiotem działania Zakładu jest zarządzanie cmentarzami komunalnymi, a w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki Miasta Olsztyn dotyczących funkcjonowania cmentarzy komunalnych,
 2. planowanie budowy i rozbudowy cmentarzy komunalnych i obiektów cmentarnych oraz uczestniczenie w nadzorowaniu realizowanych inwestycji i remontów,
 3. racjonalna gospodarka miejscami grzebalnymi, w tym pozyskiwanie nieopłaconych miejsc grzebalnych po 20 latach ich użytkowania oraz zapewnienie wykonania pochówków inhumacyjnych i pokremacyjnych w każdej dopuszczalnej formie,
 4. ustalanie zasad funkcjonowania cmentarzy, prowadzenie ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzach i ewidencji grobów oraz opłat za korzystanie z cmentarzy,
 5. nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarzy, w tym zwłaszcza nad: pochówkami, ekshumacjami, urządzaniem grobów, ustawianiem nagrobków i pomników, funkcjonowaniem miejskich domów przedpogrzebowych, i komunikacją wewnątrz cmentarzy,
 6. utrzymywanie w dobrym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń, terenów cmentarnych, w tym, prowadzenie ich remontów i modernizacji,
 7. urządzanie, pielęgnowanie i konserwacja zieleni na cmentarzach,
 8. zawieranie umów z wybranymi w trybie  i na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych, podmiotami gospodarczymi na roboty i usługi świadczone na rzecz cmentarzy,
 9. nadzorowanie realizacji zadań świadczonych na rzecz cmentarzy,
 10. opracowywanie zasad polityki finansowej w zakresie utrzymania cmentarzy i miejskich domów przedpogrzebowych i jej realizacja po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta,
 11. zadania w zakresie utrzymania grobownictwa wojennego Zakład realizuje jako zadania zlecone,
 12. opracowywanie stawek opłat za korzystanie z cmentarzy i miejskich domów przedpogrzebowych i ich stosowanie po uchwaleniu przez Radę Miasta Olsztyn.

 

Rozdział III

Dyrektor

§4

 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Olsztyn.
 3. Dyrektor jest organem Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
 4. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta ( § 72 ust. 2 Statutu Miasta ).
 5. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Olsztyn.
 6. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do  dyrektora Zakładu wykonuje Prezydent Miasta Olsztyn.
 7. Bezpośredni nadzór nad zakładem Cmentarzy Komunalnych sprawuje Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn,
 8. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca.

 

 

 

 

§5

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu w celu realizacji zadań,
 2. składanie w imieniu Zakładu oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, w granicach udzielonego przez Prezydenta Miasta Olsztyn pełnomocnictwa do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
 3. reprezentowanie oraz działanie w imieniu Zakładu wobec władz, instytucji i organizacji oraz osób trzecich.

 

§6

 1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.
 2. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia dyrektor Zakładu.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Zakładu

 

§7

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu po uchwaleniu budżetu Miasta Olsztyn lub na podstawie zatwierdzonego projektu  planu do czasu uchwalenia budżetu.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,poz.2104 z  późn.  zm.).
 3. Koszty działalności zakładu pokrywane są z przychodów własnych oraz przyznanych dotacji budżetowych.
 4. Zakład rozlicza się z budżetem Miasta Olsztyn zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 pkt.4 statutu.

§ 8

Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r.  Nr 115, poz.781 z późn. zm.).

§ 9

 1. Zadania remontowo – inwestycyjne finansowane są ze środków własnych Zakładu powiększonych o dotacje celowe z budżetu Miasta.
 2. Plany inwestycji podlegają uzgodnieniu z  Wydziałem  Inwestycji Miejskich.

Rozdział V

Kontrola

§ 10

Kontrola funkcjonalna w Zakładzie sprawowana jest w ramach obowiązku nadzoru przez Dyrektora, zastępcę dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

Rozdział VI

Zasady wynagradzania

§ 11

Zasady wynagradzania pracowników określają:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r.  Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.),
 2. uchwała Nr L/739/01 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
 3. uchwała Nr XVI / 186 /07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wartości jednego punktu  dla pracowników Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

§ 13

 

Wszystkie zmiany w statucie wymagają formy określonej dla jego nadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4036