Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLI/676/22

Rady Miasta Olsztyna

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie

 

Treść regulaminu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Pochówki
 3. Urządzanie kwater grzebalnych – grobów i ich utrzymanie
 4. Likwidacja grobów
 5. Pochówki – pogrzeby osób szczególnie zasłużonych
 6. Prawo do grobu
 7. Ekshumacja
 8. Zasady świadczenia usług kamieniarskich, remontowo- budowlanych na terenie cmentarzy
 9. Wjazdy na cmentarz
 10. Postanowienia porządkowe
 11. Opłaty
 12. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Niniejszy regulamin, w dalszej części zwany „regulaminem”, określa zasady korzystania
z cmentarzy komunalnych w Olsztynie, którymi są:

a) cmentarz komunalny „Poprzeczna” przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie,

b) cmentarz komunalny „Dywity” przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

§ 2. 1. Cmentarze komunalne w Olsztynie stanowią mienie Gminy Olsztyn i są zarządzane przez

samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie,
ul. Poprzeczna 9B 10-281 Olsztyn, zwany w dalszej części regulaminu „ZCK”.

2. Cmentarze komunalne są:

a) miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd
i pochodzenie społeczne,

b) szczególnymi obiektami użyteczności publicznej powszechnie dostępnymi dla wszystkich bez wyjątku.

§ 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Cennik - obowiązujący w danym czasie cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych

i miejskich domów przedpogrzebowych wprowadzony uchwałą Rady Miasta Olsztyna

Gestor - organizacja lub instytucja dysponująca kwaterą grzebalną, zwaną kwaterą gestorską,

wydzieloną dla określonej grupy osób.

MDP - Miejski Dom Przedpogrzebowy nr 1 i nr 2.

Opłata prolongacyjna - opłata przedłużająca prawo do zachowania grobu po upływie 20 lat od dnia

pochówku; wysokość opłat prolongacyjnych określa cennik.

Ossuarium - zbiorowy grób murowany przeznaczony do anonimowego składania szczątków

ludzkich pochodzących z grobów likwidowanych na danym cmentarzu.

§ 4. Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych jest miejscem pamięci i wymaga właściwego

zachowania się osób przebywających na cmentarzach. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym.

§ 5. Cmentarze utrzymywane są jako tereny zielone o założeniu parkowym, a znajdujące się

na nich drzewa i krzewy podlegają ochronie przed zniszczeniem.

§ 6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenia

i ubezpieczenia elementów nagrobka spoczywa na osobie opiekującej się grobem.

§ 7. 1. Cmentarze są otwarte dla odwiedzających codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada
w godzinach od 7°° do 2100, a w okresie od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 700 do 19°°.

2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych,

w godzinach od 8°° do 17°°. Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych uprawnione są podmioty

gospodarcze, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych, które się tego podejmą na wniosek lub za zgodą osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.

3. Obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w biurach
na poszczególnych cmentarzach.

4. Kasa ZCK w biurze przy ul. Poprzecznej 9B przyjmuje wszystkie rodzaje opłat wg cennika
od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1430. Kasa ZCK przy ul. Wadąskiej 11 przyjmuje opłaty tylko za wjazdy na cmentarz od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1430

II. Pochówki

§ 8. Prawo do pochowania zwłok osoby zmarłej przysługuje krewnym zmarłego, organom wojskowym, państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym oraz osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

§ 9. Pogrzeby na koszt gminy, odbywają się wyłącznie na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Powyższe nie dotyczy pogrzebów w kwaterze zasłużonych.

§ 10. Do pochowania zwłok, szczątków i prochów wymagane są następujące dokumenty:

a) karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

b) zezwolenie prokuratora na pochowanie w przypadkach, w których podjęto względem zwłok czynności prokuratorskie,

c) pisemna zgoda właściwego gestora w przypadku pochowania w kwaterze gestorskiej,

§ 11. 1. Pochowanie osoby, która zmarła za granicą odbywa się na podstawie:

a) decyzji Prezydenta Olsztyna na sprowadzenie zwłok lub urny z zagranicy,

b) dokumentu zgonu.

2. Karty zgonu i inne dokumenty wystawione za granicą w języku obcym muszą być przetłumaczone
na język polski przez tłumacza przysięgłego. W biurze ZCK składa się dokumenty przetłumaczone.

§ 12. W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym niezbędna jest zgoda osoby

uprawnionej do decydowania o tym grobie.

§ 13. W ZCK ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych oraz ewidencja grobów, prowadzone są w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 14. W przypadku gdy pochowanie do istniejącego grobu mogłoby spowodować poważne uszkodzenie drzewa, kierownik cmentarza ma prawo wskazać inne miejsce pochówku na tym samym cmentarzu lub w przypadku braku miejsc na cmentarzu „Poprzeczna” - na cmentarzu „Dywity”.

§ 15. 1. Osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok zobowiązana jest do:

a) złożenia w biurze ZCK dokumentów, o których mowa w § 10 lub § 11,

b) uzgodnienia z zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok, szczątków lub urny z prochami,

c) wniesienia opłat za korzystanie z cmentarzy oraz za usługi wykonywane w MDP zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

§ 16. Zakład pogrzebowy organizujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do:

a) zgłoszenia pogrzebu w administracji ZCK, najpóźniej do godziny 1300 co najmniej na 1 dzień przed

terminem pochówku,

b) okazania ZCK upoważnienia osoby uprawnionej do pochowania zwłok, zawierającego zakres zlecenia i uzgodnienia z ZCK daty i godziny planowanego pochówku lub ekshumacji oraz dostarczenia zlecenia do  MDP zawierającego zakres czynności do wykonania,

c) uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku bezpośrednio po zakończonej ceremonii pogrzebowej.

 

III. Urządzanie kwater grzebalnych – grobów i ich utrzymanie

§ 17. Dyrektor ZCK jest dysponentem wszystkich miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów

z wyjątkiem tych, które pozostają w wyłącznej dyspozycji Prezydenta Olsztyna.

§ 18. Na podstawie planu zagospodarowania cmentarza sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia kwater grzebalnych, na których urządzane są groby.

§ 19. Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatki kwiatowej, ławki, itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni przeznaczonej na grób. Odstępy - przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie - bez zgody kierownika cmentarza zabudowywane.

§ 20. 1. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą dyrektora ZCK, w oparciu o wyrażoną w formie pisemnej prośbę dysponenta grobu, o ile pozwalają na to warunki terenowe (gruntowe).

2. W szczególnych przypadkach, kiedy brak jest miejsca na wybudowanie grobu murowanego o wymiarach uregulowanych przepisami ustawy, dopuszcza się warunkowo, na wniosek założyciela grobu, możliwość wybudowania grobu murowanego, którego płyta nakrywowa znajdować się będzie pod powierzchnią gruntu.

Nagrobek stawiany na tym miejscu może mieć parametry maksymalne równe wymiarom grobu ziemnego pojedynczego.

§ 21. Na cmentarzu „Dywity” dopuszczalna jest rezerwacja miejsc pod groby.

§ 22. 1. Na cmentarzu „Poprzeczna” pochówki tradycyjne (w trumnie) są możliwe jedynie w formie dochowań do grobów istniejących lub, w przypadku braku możliwości wykorzystania grobu istniejącego, w miejscach po grobach zlikwidowanych, z których szczątki zostały ekshumowane bezpośrednio przed kolejnym pochówkiem.

2. Miejsca grzebalne na cmentarzu „Poprzeczna” udostępniane są tylko pod pogrzeby osób, które mają już pochowanych bliskich na tym cmentarzu.

§ 23. Pochowanie zwłok lub szczątków w istniejącym grobie jest możliwe po ustaleniu, że:

a) osoba uprawniona do pochowania posiada prawo do wskazanego grobu, po złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia – zgody osoby uprawnionej do grobu,

b) brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania.

c) wniesieniu obowiązującej opłaty zgodnie z cennikiem.

 

IV. Likwidacja grobów (użycie grobów do ponownego pochówku)

§ 24. 1. Co roku odbywa się przegląd grobów starszych niż 20 lat, za które nie wznowiono opłaty
na następne 20 lat.

2. Celem przeglądu jest kwalifikowanie grobów do ich użycia do ponownego pochówku .

§ 25. Na okoliczność likwidacji grobu spisany zostaje protokół likwidacji – zał. nr 1 do Regulaminu.

Protokoły likwidacji grobów przechowuje się przez okres 10 lat.

§ 26. Szczątki ludzkie z likwidowanego grobu są przenoszone jako anonimowe (bez oznaczenia)
do ossuarium na tym samym cmentarzu.

§ 27. Nagrobek ze zlikwidowanego grobu jest przechowywany przez ZCK przez okres 1 roku,

a następnie, w przypadku jego nieodebrania przez osoby uprawnione, utylizowany.

 

V. Pochówki – pogrzeby osób szczególnie zasłużonych

§ 28. 1. Pochowanie osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa oraz regionu warmińsko – mazurskiego, Miasta Olsztyna itp., w alejach zasłużonych, odbywa się za zgodą Prezydenta Olsztyna lub z jego inicjatywy i na zasadach przez niego określonych.

2. Wnioskodawcami mogą być:

a) organy państwowe, samorządowe, organizacje społeczne i zawodowe,

b) osoby prywatne działające osobiście lub za pośrednictwem organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

§ 29. Wnioski w sprawie pogrzebów osób zasłużonych składa się do Prezydenta Olsztyna

w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

§ 30. Do wniosków, o których mowa w § 29 powinny być załączone dokumenty potwierdzające

okoliczności, o których mowa z § 28 pkt 1, tj. zasługi, nadane odznaczenia, udział w walkach zbrojnych, nadane wyróżnienia.

§ 31. W każdym przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zgoda na pochowanie wyrażana jest

w formie pisemnej i kierowana do ZCK.

§ 32. Każde kolejne dochowanie do grobu osoby zasłużonej i ponowne użycie tego grobu może nastąpić na zasadach określonych w regulaminie dla pozostałych grobów.

§ 33. Groby w kwaterach dla osób zasłużonych przeznaczone są wyłącznie pod pochówki bieżące, bez

możliwości rezerwacji.

§ 34. Prezydent Olsztyna przydziela Gestorom kwatery gestorskie na ich wniosek.

§ 35. Niewykorzystanymi miejscami grzebalnymi w kwaterach gestorskich dysponuje dyrektor ZCK.

 

VI. Prawo do grobu

§ 36. 1. Groby ziemne oraz murowane, jednomiejscowe mają zagwarantowaną nienaruszalność przez

dwadzieścia lat i przed upływem tego okresu nie mogą być użyte do ponownego pochówku,
z wyjątkiem dochowania urny zawierającej prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

2. Do grobów wielopoziomowych dochowanie jest możliwe w każdym czasie, pod warunkiem,
że są w nich wolne poziomy, tzn. możliwe jest złożenie do grobu kolejnej trumny bez naruszenia miejsca spoczynku osób pochowanych wcześniej.

§ 37. 1. Po upływie lat 20-tu ponowne użycie grobu do pochowania lub jego likwidacja nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba uiści opłatę prolongacyjną na kolejne 20 lat.

2. Po 20 latach od założenia grobu dopuszcza się wnoszenie opłat prolongacyjnych na krótsze okresy niż 20 lat (10-cio i 5-cio letnie).

3. Rezygnacja z wniesienia opłaty prolongacyjnej powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Nieopłaconym grobem dysponuje dyrektor ZCK.

4. Wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym czasie wnosząc właściwą opłatę liczoną

wstecz tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został jeszcze zlikwidowany i użyty do ponownego pochówku. Opłatę wnosi się według cennika obowiązującego w dniu wpłaty.

5. ZCK nie ma obowiązku poszukiwania osób, które mogą wnieść opłatę prolongacyjną za grób.

 

VII. Ekshumacja

§ 38. 1. Po dokonaniu ekshumacji grób ulega likwidacji, a uzyskanym wolnym miejscem dysponuje dyrektor ZCK.

2. Osobom uprawnionym i opiekunom grobu przysługuje częściowy zwrot przedpłaconej kwoty za miejsce pochówku, wynikający z tytułu niepełnego wykorzystania wniesionej opłaty – proporcjonalnie do długości okresu istnienia grobu. Rozliczenie opłat odbywa się po cenach wynikających z dokumentów zakupu pomniejszonych o koszty administracyjne określone jako wartość procentowa kwoty zwracanej ustalone w bieżącym cenniku ZCK.

 

VIII. Zasady świadczenia usług kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarzy.

§ 39. 1. Usługi kamieniarskie i budowlane na cmentarzach mogą wykonywać podmioty gospodarcze posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców i po zgłoszeniu w ZCK zamiaru wykonywania usługi.

2. Wykonawca usługi ma obowiązek przedłożenia na żądanie ZCK aktualnych dokumentów rejestrowych, o których mowa w ust. 1 i okazania ważnej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 40. Wykonawca usług kamieniarskich i budowlanych zobowiązany jest do:

a) okazania ZCK pisemnego zlecenia wykonania usługi przez osobę posiadającą prawo do decydowania o grobie.

b) dopełnienia strony formalnej, w granicach posiadanych pełnomocnictw, przed przystąpieniem
do wykonania robót,

c) wniesienia opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych,

d) uporządkowania terenu i zgłoszenia zakończenia prac,

e) zapewnienia porządku, czystości i estetyki terenu przez cały czas wykonywania robót,

f) przygotowywania zapraw murarskich w specjalnych pojemnikach – kastrach murarskich,
lub np. na plandekach.

g) ustawienia tabliczki firmowej wykonawcy w rejonie prowadzonych robót przed przystąpieniem do realizacji zadania,

h) zabezpieczenia sąsiednich grobów,

i) zabezpieczenia wykopu poprzez właściwe wygrodzenie, oznakowanie i szczelne zasłonięcie,

j) składowania nadmiaru wydobytej ziemi w miejsce wskazane przez kierownika cmentarza,

k) zabezpieczenia szczątków ludzkich, resztek trumien itp. napotkanych w czasie kopania grobu.

§ 41. Do robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich i innych zalicza się:

a) wykonywanie wykopów pod groby ziemne i murowane oraz zasypywanie grobów ziemnych,

b) budowa grobów murowanych,

c) budowa i ustawianie nagrobków,

d) przebudowa, remont i renowacja zabudowy grobu,

e) utwardzenie gruntu wokół grobu, ustawienie ławki, urządzenie rabatki kwiatowej, itp.

§ 42. Prace kamieniarskie i remontowo-budowlane mogą być wykonywane w dni powszednie

w godzinach otwarcia cmentarzy, natomiast niezbędny sprzęt i materiały mogą być wwożone na teren cmentarzy w dni powszednie w godzinach od 700 do 1500.

§ 43. 1. Przekazanie wykonawcy przez kierownika cmentarza terenu, na którym będą prowadzone roboty, może odbywać się w formie pisemnej za protokołem wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

2. Wykonywanie prac na terenie cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 44. 1. Wykonawcy usług kamieniarskich, budowlanych i innych ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych i ZCK za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi usługami.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zgłosić kierownikowi cmentarza uszkodzenia

nagrobków znajdujących się w rejonie prowadzonych prac.

§ 45. Kierownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 46. Stwierdzone przez kierownika cmentarza w czasie odbioru prac budowlanych nieprawidłowości winny być niezwłocznie (bądź w określonym terminie) usunięte przez wykonawcę.

§ 47. ZCK nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych przez wykonawcę robót oraz za szkody spowodowane niewłaściwie wykonaną zabudową.

§ 48. W przypadku rażącego naruszenia bądź notorycznego nie dostosowywania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu dyrektor ZCK może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarzy przez tego wykonawcę.

 

IX. Wjazdy na cmentarz

§ 49. 1. Z uwagi na to, że cmentarze są strefą ciszy i zadumy z zabudową terenu o charakterze parkowym, a drogi i alejki cmentarzy nie są drogami publicznymi, to ruch wszelkich pojazdów mechanicznych ogranicza się do niezbędnego minimum.

2. Wjazdy na cmentarz są odpłatne zgodnie z cennikiem.

3. Ulgowe lub bezpłatne wjazdy na cmentarze komunalne możliwe są na podstawie imiennej przepustki wydanej przez ZCK i przysługują:

a) osobom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdzającym znaczne trudności

w poruszaniu się (orzeczenie o niepełnosprawności do celów pozarentowych, wskazujące stopień, przyczynę niepełnosprawności oraz informację o ewentualnym spełnianiu szczególnych warunków określonych w odrębnych przepisach prawa);

b) osobom w wieku powyżej 80 lat;

c) kombatantom w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.1991 Nr 17 poz. 75 ze zm.)

4. Aktualny rodzaj uprawnień przysługujących osobom wymienionym w § 50 pkt 3 niniejszego regulaminu określa cennik.

5. Pracownicy ZCK mają prawo wglądu do dokumentów osoby wnioskującej o imienną przepustkę na

bezpłatny bądź ulgowy wjazd w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w § 50 pkt 3 niniejszego regulaminu.

6. Przepustki są wydawane na czas określony, ustalony przez zarządcę cmentarzy.

7. Pracownicy ZCK oraz służby pełniące dozór upoważnieni są do kontrolowania pojazdów wjeżdżających na cmentarz pod kątem wwożonych i wywożonych materiałów, elementów nagrobkowych itp. (nie są upoważnieni do kontroli osobistej).

 

X. Postanowienia porządkowe

§ 50. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:

a) spożywania alkoholu,

b) palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,

c) samowolnego zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody kierownika cmentarza,

d) samowolnego sadzenia drzew i krzewów,

e) wykonywania jakichkolwiek robót kamieniarskich i budowlanych bez zgody kierownika cmentarza,

f) zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemożliwiającego przejście lub przejazd innym,

g) wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,

h) samowolnego wjazdu samochodami, motorowerami, motocyklami,

i) przebywania na terenie cmentarza po zamknięciu bram,

j) palenia ognisk, gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich spalania,

k) wnoszenia i wynoszenia – transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów

przez ogrodzenie cmentarza, z pominięciem bram i furtek,

l) niszczenia urządzeń wodociągowych, sanitarnych i innych urządzeń infrastruktury cmentarnej,

m) handlu obwoźnego i obnośnego,

n) zbiórek pieniężnych, bez uprzedniego uzyskania zgody Prezydenta Olsztyna,

o) reklamowania i akwizycji towarów oraz usług.

 

XI. Opłaty

§ 51. 1. Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne.

2. Rodzaje i stawki opłat ustala Rada Miasta Olsztyna.

 

XII. Postanowienia końcowe

§ 52. Kierownicy cmentarzy upoważnieni są do wzywania służb porządkowych miasta wobec osób

naruszających postanowienia regulaminu jak też do składania zawiadomień o popełnieniu wykroczenia oraz wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego.

§ 53. ZCK nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz za kradzieże, pobicia i rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 54. Naruszenie postanowień regulaminu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym.

§ 55. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ZCK może zezwolić na odstąpienie od

stosowania postanowień zawartych w regulaminie.

2. Od decyzji Dyrektora ZCK, o której mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Prezydenta Olsztyna.

§ 56. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników cmentarzy komunalnych na terenie miasta

Olsztyna.

§ 57. Regulamin cmentarzy podaje się do publicznej wiadomości na tablicach umieszczonych
w budynkach administracyjnych ZCK oraz przy wejściach na cmentarze.

 

Załączniki:

1) protokół oględzin grobu (protokół likwidacji),

2) wniosek w sprawie pochowania osoby zasłużonej,

3) protokół wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:19217